DE-1G

3.99 EUR/mo
CPU

1 Core x i9-9900K @5GHz

RAM

1GB DDR4